Reklamačný poriadok

/podľa ustanovení § 612-627 OZ/

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.Ecoventi Slovakia s.r.o (ďalej len „ obchodné zastúpenie alebo predávajúci) týmto reklamačným poriadkom v súlade s §18 ods.1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník alebo kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“ ) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
1.2.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods.1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v predajni predajcu.

 

2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

2.1. Predajca zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods.1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe ( § 619 ods.2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 60 mesiacov na okná a dvere, 24 mesiacov na ostatné doplnky – žalúzie, parapety. Predávajúci vyznačí záručnú lehotu kupujúcemu v zmluve o dielo.
2.2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena ( § 619 Občianskeho zákonníka).
2.3. Pri použitých veciach (napr. vystavená vzorka ) je záručná doba 12 mesiacov ( § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
2.4. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim ( § 621 Občianskeho zákonníka), t.j. podpisom Odovzdávacieho protokolu kupujúcim.
2.5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru ( § 627 Občianskeho zákonníka).
2.6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe ( § 626 ods.1 Občianskeho zákonníka).

3. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY ( REKLAMÁCIE )

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v predajni predávajúceho, t.j. na Železničnej ulici č.31, Poltár(§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa) bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí, len v prípade, že dodávateľ nevie odstrániť závadu, určeným technikom zo strany spoločnosti ) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje v predajni predávajúceho, t.j. na Železničnej ulici č.31, Poltár.
3.3. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu do 10 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní ( § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa ).
3.4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie ( § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa ). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu, ktorý musí obsahovať : druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojim podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
3.5. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie ( § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa ). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri prekladaní tovaru na reklamáciu :
– Je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predajcu, t.j. Ecoventi Slovakia, s.r.o.
– Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)

5. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods.1 Občianskeho zákonníka).
5.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods.2 Občianskeho zákonníka).
5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods.3 Občianskeho zákonníka).
5.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí ) (§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka).
5.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí ) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods.1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách podložených reklamačným protokolom.
5.6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
5.7. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, po písomnom informovaní spoločnosti kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa ), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí ( odstúpenie od zmluvy ).
5.8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
5.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na právo na odstúpenie od zmluvy ( vrátenie peňazí ), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

6.SPOSOB RIEŠENIA PRÍPADNÝCH SPOROV

6.1Spotrebiteľ bude mať podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o aleternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €.